Algemene voorwaarden

Art. 1 Orderbevestiging
De uitvoering van onze offerten geschiedt volgens onderstaande verkoops-voorwaarden en met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant, zelfs al worden deze naderhand medegedeeld.
De verkoopovereenkomst komt slechts tot stand na de schriftelijke bevestiging door de verkoper. Een begin van uitvoering geldt als bevestiging tenzij deze onder voorbehoud is geschied. Bestellingen opgenomen door een vertegenwoordiger, aangestelde of bediende van de verkoper zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging door een bevoegde persoon die het bedrijf hiertoe kan verbinden. Een eventuele weigering van de bestelling verleent de koper geen recht op schadevergoeding.
Elke annulering van de bestelling dient schriftelijk te geschieden. Zij is slechts geldig mits schriftelijke aanvaarding door de verkoper. In geval van annulering is de klant een forfaitaire vergoeding van 10% verschuldigd van de prijs van de bestelling.
Deze vergoeding dekt de vaste en variabele kosten en mogelijke winstderving. Indien het om niet courante bestellingen gaat, waarvoor de verkoper zelf tegenover derden reeds verbintenissen heeft aangegaan, is een vergoeding van reëel bewezen schade aan de verkoper verschuldigd.

Art. 2 Levering

De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend. Vertraging in de uitvoering kan nooit aanleiding zijn tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
De ontvangst van de goederen wordt verondersteld te geschieden via levering vanuit ons verkoopkantoor, tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen. Leveringsadres en leveringswijze vallen onder de verantwoordelijkheid van de besteller/koper. Indien bij levering niemand aanwezig is, wordt de levering verondersteld conform de levernota te zijn en geschiedt de levering voor adres vermeld bij bestelling.
Levering geschiedt op risico van de koper, zelfs bij franco levering. De koper hoort zich tegen mogelijke schadegevallen te verzekeren.
Ook gedeeltelijke leveringen leiden tot onmiddellijke facturatie en betaling; tenzij anders overeengekomen.

Art. 3 Controle

De koper hoort de goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te kijken. Geen klachten worden meer aanvaard na 5 dagen na de levering of na behandeling ervan.
Geen enkele terugname komt in aanmerking. De goederen die zichtbare of verborgen gebreken vertonen en ook, als dusdanig bevonden worden, zullen vervangen worden. Onze verantwoordelijkheid echter beperkt zich enkel tot de vervanging van deze goederen zonder terugbetaling, vergoeding of schadeloosstelling om welke reden ook.

Art. 4 Eigendomsoverdracht

De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling van hoofdsom, kosten en intresten.

Art. 5 Betaling
 
De prijs is behoudens tegenstrijdige en schriftelijke overeenkomst contant betaalbaar bij ontvangst van de goederen tenzij in samenspraak vooraf anders overeengekomen. Het bedrag van de factuur moet netto betaald worden. Disconto en bankkosten zijn ten laste van de koper. Er kan slechts een disconto voor onmiddellijke betaling worden verrekend, indien dit uitdrukkelijk vooraf is overeengekomen.
In geval van niet-betaling zal het factuurbedrag worden verhoogd met een vergoeding van 10%, wat overeenkomt met de hinder die de verkoper aldus ondergaat en met de in dit verband gemaakte administratiekosten. Daarenboven is een intrest verschuldigd die met 2% de discontovoet van de Europese Centrale Bank overtreft. Deze verhogingen zijn verschuldigd zonder dat daartoe enige aanmaning wordt vereist.
De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het 
verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. Evenzo zijn bij gehele of gedeeltelijk niet-tijdige betaling de boetes en de intresten zoals hierboven vermeld verschuldigd.
Het trekken en of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten, houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de verkoopsvoorwaarden.
Onverminderd hetgeen bepaald is in art. 3 moet in geval van betwisting de factuur geprotesteerd worden binnen de 8 dagen na ontvangst.

Art. 6 Waarborgen
 
Indien het vertrouwen van de verkoper in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering der door de koper aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of 
onmogelijk maken, behoudt de verkoper zich het recht voor van de koper geschikte waarborgen te eisen. Indien de koper hierop weigert in te gaan, behoudt de verkoper zich het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden. In voorkomend geval zal bij wijze van schadevergoeding het bedrag verschuldigd zijn waarvan sprake in art. 1.

Art. 7 Garantie
Op de geleverde goederen geldt een garantietermijn van 5 jaren. Na het verstrijken van deze termijn wordt in geen enkel geval meer overgegaan op vervanging, terugbetaling, vergoeding of schadeloosstelling.

Art. 8 Aansprakelijkheid

8.1 Behoudens in geval van opzet of grove schuld aan onze zijde, is alle aansprakelijkheid onzerzijds voor schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, ten gevolge van gebreken in of aan verkochte goederen, verleende diensten of verrichte werkzaamheden, zowel bij de wederpartij als bij derden, uitdrukkelijk uitgesloten.

8.2 Behoudens opzet of grove schuld zijn wij evenmin aansprakelijk voor fouten van ons personeel, dan wel van personen, die door ons in het kader van de uitvoering van de overeenkomst worden of zijn ingeschakeld.

8.3 Onze aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door onze verzekeraar wordt uitbetaald, doch zal in geen geval het totale bedrag van de betreffende opdracht te boven gaan.

8.4 Indien van de zijde van de opdrachtgever of van derden niet tijdig dan wel onjuiste of gebrekkige gegevens worden verstrekt, zullen wij voor de gevolgen hiervan niet aansprakelijk zijn en zullen de hieruit voor ons voortvloeiende kosten afzonderlijk in rekening worden gebracht. Eventuele overeengekomen (leverings)termijnen, ook indien deze het karakter hebben van fatale termijnen, zijn vanaf dat moment slechts streefdata.

8.5 De opdracht/levering moet worden uitgevoerd binnen de met de opdrachtgever afgesproken termijn, behoudens omstandigheden die aan ons redelijkerwijs niet kunnen worden toegerekend. Tenzij door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeen- gekomen, betreft dit geen fatale termijn, zodat voor het intreden van het verzuim een schriftelijke ingebrekestelling is vereist. Op onze eventuele aansprakelijkheid wegens overschrijding van deze termijn is ook dit artikel van toepassing.

8.6 Onze eventuele aansprakelijkheid eindigt in ieder geval één jaar na (op)levering.

8.7 Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan wij ons ter uitvoering van de overeenkomst bedienen. Derhalve kunnen de eventueel aangesproken personen belast met het uitvoeren van onze opdracht daarop eveneens een beroep doen, als waren zij zelf bij de overeenkomst partij.

Art. 9 Vrijwaring

9.1 De opdrachtgever is uit hoofde van de overeenkomst verplicht ons te vrijwaren voor alle aanspraken van derden (of overheidswege) en is aansprakelijk voor alle kosten die daaruit voortvloeien.

9.2 Wederpartij vrijwaart ons voor alle gevolgen van onder onze verantwoordelijkheid plaatsvindend of gevonden hebbend handelen of nalaten dat inbreuk maakt op rechten van derden en/of dat aan derden schade berokkent of daartoe bijdraagt, voor zover de betreffende inbreuken c.q. schade hun oorzaak vinden in omstandigheden die aan wederpartij mogen worden toegerekend dan wel tot diens risicosfeer behoren, behoudens voor zover de aanknopingspunten voor toerekening aan ons aanmerkelijk zwaarder wegen dan de aanknopingspunten voor toerekening aan wederpartij.

Art. 10 Geschillenregeling
In geval van betwisting, zijn uitsluitend de Rechtbanken van Antwerpen bevoegd. Alle relevante invorderingskosten vallen ten laste van de koper.

Art. 11 Zichttermijn/herroepingsrecht
11.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na ontvangst schriftelijk melding te maken bij Joco BvbA. Indien de afnemer binnen de zichttermijn van 14 dagen na ontvangst niet heeft gemeld gebruik te maken van het wettelijk retourrecht, dan is de koop een feit. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product te kunnen beoordelen. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product binnen 28 dagen na ontvangst aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt dan behoudt Joco BvbA zich het recht om waardevermindering te rekenen. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Joco BvbA binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending dan wel 14 dagen na bewijs van retournering (hierbij dient op het verzendbewijs expliciet de inhoud van de retourzending te worden vermeld), zorg voor terugbetaling. Bij retournering van de gehele aankoop zal het volledige aankoopbedrag inclusief eventueel berekende verzend- en/of betaalkostenkosten aan de afnemer worden terugbetaald. Bij retournering van slechts een deel van de ontvangen aankopen, wordt slechts de aankoopwaarde van de geretourneerde zaken terugbetaald. Bijkomende kosten ten gevolge van een duurdere verzendmethode dan de goedkoopste standaardlevering worden nimmer gerestitueerd.

Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

11.2 Het herroepingrecht geldt niet voor:

  • dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, en uitsluitend wanneer de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument en de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
  • goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
  • goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben;
  • producten waarvan de houdbaarheid binnen de bedenktijd van 14 dagen van is verstreken (bederf);
  • verzegelde producten die om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
  • verzegelde audio-/video- of softwaredragers waarvan de verzegeling is verbroken;
  • voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen;
  • de levering van losse kranten en tijdschriften.